Vedtægter

Vedtægter for Møllebakken’s Rideklub

 

§1

Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub – forkortet MBRK

Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune

 

§2

Det er klubbens formål:

 • At iværksætte ridesportslige aktiviteter på Thysbjerg Ridecenter, Slagelse Kommune
 • At fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt
 • At oplære, navnligt ungdommen, i alt vedrørende hestens brug og pleje

 

§3

Rideklubben er medlem af Dansk Rideforbund under Danske idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds reglementer og bestemmelser, herunder voldgiftsbestemmelser, der er fastsat af de pågældende forbund.

 

§4

I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, hvor de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret fra det tidspunkt, hvor de er fyldt 16 år. En af indehaverne af forældremyndigheden til et medlem under 16 år, er stemmeberettiget på medlemmets vegne. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i ridesportslige aktiviteter. Medlemskab er gældende fra den dato, hvor kontingentet er betalt.

Den ordinære generalforsamling afholdes senest 15/3. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke fra forældre/værge.

Udmeldelse kan ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 31. december.

 

 

§5

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. De har stemmeret på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen.

 

§6A

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden eller på anden måde opfører sig til skade for klubben.

For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.

Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil i forbindelse med sagens behandling.

 

§6B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et med lem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning og for vedtagelse kræves et flertal på 2/83 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne)

Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Rideforbunds ordens- og amatørudvalg inden 4 uger.

 

§6C

I det i §6B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds ordens- og amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstille til Dansk idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk idræts Forbund (eksklusion)

 

§7

Medlemskontingentet for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse.

For alle medlemmer opkræves medlemskontingentet helårligt forud og er forfalden til betaling den 31. januar. Medlemmer, der indmeldes efter 1. september, betaler halvt kontingent. Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, kan medlemmets rettigheder ophøre og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingent påløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted.

Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

 

§8

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.

På generalforsamlingen vælges en bestyrelse på 5-7 medlemmer, samt 2 suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 eller 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer

Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 2 juniorsuppleanter. Disse vælges for 1 år. De valgte må ikke fylde 18 år i det år, hvor de vælges.

I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte et antal primære udvalg. Formanden for disse udvalg skal referere til bestyrelsen og kan efter behov deltage kortvarigt på bestyrelsesmøder.

§9

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, men i øvrigt efter behov eller på forlangende af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden. Alle bestyrelsesbeslutninger træffes ved simpelt flertal, se dog §6A.

Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at gyldige bestyrelsesbeslutninger kan træffes, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne og et beslutningsreferat underskrivesved det enkelte mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.fl. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

 

§10

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde.

Bestyrelsen kan beslutte, at en eller flere bestyrelsesmedlemmer individuelt kan råde over klubbens midler.

Formand og kasserer er i forening bemyndiget til at underskrive dokumenter på bestyrelsens vegne.

 

§11

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

Indkaldelsen med dagsorden og revideret regnskab udsendes med mindst 14 dages varsel. Forslag fra medlemmer skal modtages senest 7 dage inden Generalforsamlingen. Hvis der er forslag udsendes en revideret dagsorden snarest derefter

Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent. Betalende juniorer er valgbare juniorrepræsentanter og har stemmeret til dette valg.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter

 • Valg af dirigent og referent
 • Bestyrelsen aflægger beretning
 • Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Behandling af indkomne forslag
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af juniorrepræsentanter og juniorsuppleant
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt

 

§12

Til ændring af vedtægterne kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til Dansk Rideforbund til godkendelse.

 

 

 

§13

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, efter at 2 på den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen valgte revisorer har revideret det.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

 

§14

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt, eller når mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden.

Der regnes med det senest opgivne medlemstal til Dansk Rideforbund ved beregningen. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

 

§15

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simplet flertal.

Eventuelle aktiver ved opløsning af klubben skal tilfalde Slagelse Kommune.

 

 

Foranstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. juni 1987 og er ændret for så vidt angår §8 på generalforsamling den 22. februar 1988. §8 og §11 er ændret på generalforsamling den 2. februar 1999, §11 på generalforsamlingen den 1. februar 2000. §4 samt §10 på ekstraordinær generalforsamling den 02. december 2017 og §7, §8 samt §10 på generalforsamling den 03. februar 2019